V tomto dokumente sa nachádzajú otázky spojené so spracovávaním osobných údajov získaných z internetového portálu vydavateľstva JPII (ďalej „portál“).

Úvod

Naším cieľom je úplná transparentnosť spracovávania údajov, ktorá je zárukou pre bezpečnosť osobných údajov v súlade s právne zakotvenou ochranou osobných údajov v zmysle GDPR (General Data Protection Regulation – Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov) a iných predpisov, týkajúcich sa ochrany osobných údajov. V súvislosti s tým je vaše súkromie a ochrana osobných údajov pre nás mimoriadne dôležité. Je v našom záujme, aby vaše údaje boli spracovávané transparentným a čestným spôsobom, a aby sme vynaložili maximálne úsilie na to, aby sa s osobnými údajmi zaobchádzalo opatrne a zodpovedne. Cieľom zásad ochrany osobných údajov je informovať o spôsobe, akým využívame vaše osobné údaje, pričom v tejto súvislosti dodržiavame všetky ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej „GDPR“).

§ 1. Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľmi vašich osobných údajov v chápaní GDRP je vydavateľstvo JPII a Nadácia JP2 so sídlom v Poznani, poštové smerovacie číslo 61-103, ul. Tylne Chwaliszewo 25, korešpondenčná adresa: ul. Tylne Chwaliszewo 25, 61-103 Poznaň (ďalej „prevádzkovateľ“). Vo veciach, týkajúcich sa ochrany osobných údajov možno kontaktovať dozorcu ochrany osobných údajov, ktorým je Marcin Włódarczak na uvedenej adrese sídla, a tiež prostredníctvom e-mailovej adresy: iod@trwajcie.pl. Prevádzkovatelia spoločne určujú ciele a spôsoby spracovania osobných údajov, čím tvoria zásady ochrany osobných údajov jednotne a vo vzájomnom súlade.

§ 2. Ciele a právne základy spracovania údajov

1. Vaše osobné údaje môžu prevádzkovatelia spracovať na základe: 1) dohody o spracovaní osobných údajov sledujúc jeden alebo väčší počet stanovených cieľov (čl. 6 ust. 1 lit. a GDPR); 2) nevyhnutnosti uzavrieť dohodu alebo začať konať pred jej uzavretím (čl. 6 ust. 1 lit. b GDPR) osobitne s cieľom:

a) poskytovania služby newsletter; b) objednávkového formulára na odber časopisu „Ostaňte v láske“; c) umožnenia prístupu k obsahom, materiálom, produktom spojeným s tematikou na portáli;

3) súhlasu (čl. 6. ust. 1 lit. a GDPR) s cieľom uskutočňovania evanjelizačného hodnotového marketingu prevádzkovateľov; 4) právne opodstatneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6. ust. 1 lit. a GDPR) pre dané ciele:

a) hodnotového marketingu prevádzkovateľov s cieľom analýzy, distribúcie materiálov, profilovania údajov v rámci prípravy produktov zohľadňujúcich preferencie užívateľov portálu; b) spracovania osobných údajov získaných z kontaktného formulára, ktorý prevádzkovateľ sprístupnil na portáli, dôsledkom ktorého je odôvodneným záujmom prevádzkovateľa zaujať postoj k vyjadrenému prianiu, a to zvlášť na získanie kontaktu, objednanie predplatného časopisu, zodpovedanie otázok v správach a pod. v súlade s vyjadreným súhlasom; c) ochrany pred prípadnými nárokmi, v zmysle ktorej odôvodneným záujmom prevádzkovateľa je domáhanie sa nárokov alebo ich ochrana.

§ 3. Prenos osobných údajov

Údaje môže poskytnúť spracovávajúci subjekt výlučne s naším poverením na základe dohôd uzavretých s prevádzkovateľom, ale len s cieľom a v rámci nevyhnutnom na uskutočnenie týchto cieľov, najmä subjektom, ktoré nám poskytujú trvalé účtovnícke, personálne a mzdové právne služby alebo službu T, či iné služby, zabezpečujúce riadne fungovanie portálu, no i tak spracovávajúce subjekty budú údaje spracovávať výlučne v súlade s pokynmi prevádzkovateľa. Vaše údaje môžu spracovávať výlučne subjekty, ktoré pôsobia v rámci európskeho hospodárskeho priestoru, čím podliehajú právnym predpisom EÚ o ochrane údajov. Prenos údajov do tretích krajín sa bez súhlasu zainteresovanej osoby neuskutočňuje.

§ 4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len v čase nevyhnutnom na splnenie cieľa ich uchovávania alebo do chvíle, ktorá sa vyžaduje v zhode so zákonom, zvlášť do termínu premlčania prípadných nárokov alebo vypršania povinnosti archivovania, vyplývajúceho z právnych predpisov vrátane povinnosti týkajúcej sa uchovávania účtovných, personálnych a mzdových dokumentov. V prípade spracovávania osobných údajov len a výlučne za cieľom uskutočnenia súhlasu udeleného objednávkovým formulárom na odber časopisu „Ostaňte v láske“; umožnenia prístupu k obsahu, materiálom, produktom spojeným s náboženskou tematikou na portáli; s cieľom vykonávania evanjelizačného hodnotového marketingu prevádzkovateľov sa vaše osobné údaje budú uchovávať na dobu nevyhnutnú na poskytovanie tejto služby, do odvolania, ktorým odvoláte súhlas. V prípade spracovávania osobných údajov na základe vyjadrenia vášho súhlasu vaše údaje budú spracovávané do okamihu odvolania súhlasu. Odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek. Odvolanie súhlasu so spracovávaním údajov nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.

§ 5. Prináležiace práva

1.V zmysle GDPR vo veci spracovávania osobných údajov vám prináležia nasledujúce práva:

1) Právo prístupu k údajom. Máte právo získať informácie týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov, ako aj kópiu týchto údajov.

2) Právo opraviť údaje. Máte právo požiadať o opravu osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo neúplné.

3) Máte právo na výmaz spracovávaných osobných údajov v nasledovných prípadoch:

a) osobné údaje už nie sú nevyhnutne potrebné na ciele, pre ktoré boli spracované; b) súhlas, na základe ktorého sa realizuje spracovanie, ste odvolali, a nejestvuje iný právny základ, ktorý by umožňoval ďalšie spracovávanie osobných údajov; c) vznesenie námietky vo veci spracovávania osobných údajov ako aj neprítomnosť právne opodstatnených základov spracovania, alebo sa námietka týka spracovania údajov s cieľom priameho marketingu; d) osobné údaje sa nespracovávajú v zhode so zákonom alebo so súhlasom na spracovávanie osobných údajov; e) osobné údaje musia byť vymazané s cieľom plnenia zákonnej povinnosti, ukotvenej v zákone EÚ alebo v zákone štátu; f) osobné údaje sa spracovávajú v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, ktorá sa riadi čl. 8 ust. 1 GDPR.

4) Právo na prenos údajov. Vaším právom je prenos údajov k zvolenému prevádzkovateľovi na základe súhlasu alebo uzatvorenej dohody a ak sa spracúvanie uskutočňuje automatizovanými prostriedkami.

5) Právo obmedziť spracovávanie údajov. Vaším právom je obmedziť spracovávanie osobných údajov v nasledovných prípadoch:

a) overenie správnosti osobných údajov – na čas umožňujúci overiť si správnosť týchto údajov; b) spracovanie nie je v zhode so zákonom a vy nesúhlasíte s vymazaním osobných údajov, ale chcete namiesto toho obmedziť ich využívanie; c) nie je potreba ďalšieho spracovávania osobných údajov, ale z vašej strany je tu potreba v rámci stanovenia, vymáhania a ochrany nárokov; d) vznesenie námietky na základe čl. 21 ust. l GDPR vo veci spracovávania – do chvíle potvrdenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi námietky.

6) Právo namietať voči spracovávaniu. Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe právne opodstatneného záujmu prevádzkovateľa, máte právo námietky voči spracovávaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR.

7) Právo na odvolanie súhlasu. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov, avšak odvolanie vyjadreného súhlasu na spracovávanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovávania vykonaného pred jeho odvolaním. Ak si chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na zodpovednú osobu na adrese: ul. Tylne Chwaliszewo 25, 61-103 Poznaň, alebo elektronickou poštou na adrese: iod@trwajcie.pl. Ak však zistíte, že pri spracovávaní vašich osobných údajov porušujeme predpisy GDPR, prináleží vám právo vyjadriť sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 6. Súbory cookies

Cookies sú súbory ukladané do zariadenia počas spracovania údajov na portáli. Súbory odosiela webová lokalita do prehliadača. Súbory cookies sa ukladajú za účelom rozpoznania zariadenia, spoznania preferencií a zhromažďovania informácií o predchádzajúcich aktivitách na portáli. Cookies sú rozdelené na povinné a voliteľné. Neexistencia súhlasu so spracovaním povinných cookies znemožňuje používanie portálu.

§ 7. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Prevádzkovatelia majúc na zreteli plné rešpektovanie zásad ochrany osobných údajov portálu v súlade s právom EÚ a štátu vrátane GDRP a praktík Európskeho výboru na ochranu údajov (EDPB) plniac všetky právne požiadavky vo veci ochrany osobných údajov, informujú, že v dôsledku novelizácie zákona a praxe sa tieto zásady ochrany osobných údajov môžu zmeniť.