Polityka prywatności

Niniejszy dokument prezentuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych korzystających z portalu internetowego Wydawnictwa JPII (w dalszej części jako: „Portal”).

Preambuła

Naszym celem jest pełna transparentność przetwarzania danych skutkująca gwarancją poczucia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z prawnie warunkowaną ochroną danych osobowych w myśl RODO i innych przepisów traktujących o ochronie danych osobowych.

W związku z tym Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas wyjątkowo ważne. W naszym interesie jest, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy oraz dokładanie wszelkich starań w celu traktowania danych osobowych z zachowaniem najwyższej ostrożności i odpowiedzialności.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, w przedmiocie których spełniamy wszystkie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w dalszej części jako: „RODO”).

§ 1. Dane Administratora

Administratorami Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Wydawnictwo JPII i Fundacja JP2, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 61-103, przy ul. Tylne Chwaliszewo 25, adres do korespondencji: ul. Tylne Chwaliszewo 25, 61-103 Poznań (w dalszej części jako: „Administrator”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych, którym jest Marcin Włódarczak, pod wskazanym adresem siedziby, a także za pośrednictwem adresu email: iod@trwajcie.pl .

Administratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych kreując politykę prywatności w sposób spójny i harmonijny.

§ 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów na podstawie: 1) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
a) świadczenia usługi newsletter;
b) korzystania z formularzy zgłoszenia zamówienia czasopisma „Trwajcie w miłości”;
c) umożliwienia dostępu do treści, materiałów, produktów związanych z tematyką poruszaną na Portalu;

3) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu wartości Administratorów o charakterze ewangelizacyjnym;

4) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dla danych celów:
a) marketingu wartości Administratorów, w tym w celach analitycznych, dystrybucji materiałów, profilowania danych w ramach przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje użytkowników Portalu;
b) przetwarzania danych osobowych otrzymanych przez formularz kontaktowy udostępniony przez Administratora na Portalu, w skutek którego uzasadnionym interesem administratora jest ustosunkowanie się do wyrażonego życzenia, w szczególności: kontaktu, zamówienia prenumeraty czasopisma, odpowiedzi na pytania w wiadomościach oraz innych zgodnie z wyrażoną zgodą;
c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w myśl której uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

§ 3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym wyłącznie na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz stałą obsługę księgową, kadrowo – płacową prawną oraz usługi T lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu, jednakże podmioty przetwarzające dane będą przetwarzać wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez podmioty działające w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w skutek tego podlegającym unijnemu prawu o ochronie danych.

Przekazywanie danych do krajów trzecich bez zgody osoby zainteresowanej nie jest realizowane.

§ 4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub do momentu, który to jest wymagany zgodnie z prawem, w szczególności do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych i kadrowo – płacowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji zgody udzielonej przez formularz zgłoszenia zamówienia prenumeraty czasopisma „Trwajcie w miłości”; umożliwienia dostępu do treści, materiałów, produktów związanych z tematyką religijną poruszaną na Portalu; w celu prowadzenia marketingu wartości Administratorów o charakterze ewangelizacyjnym, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji w skutek cofnięcia zgody przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

§ 5. Przysługujące prawa

1. W myśl RODO przysługują w przedmiocie przetwarzania Państwa danych osobowych następujące prawa:

1) Prawo dostępu do danych.
Państwa prawem jest uzyskać informację dotyczącą przetwarzanych danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

2) Prawo do sprostowania danych.
Państwa prawem jest żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niezupełne.

3) Prawo do usunięcia danych.
Państwa prawem jest usunięcie danych osobowych przetwarzanych w następujących przypadkach:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
b) zgoda, na podstawie której realizowane jest przetwarzanie została wycofana, a brak jest innej podstawy prawnej, która pozwalałaby na dalsze przetwarzanie danych osobowych;
c) wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz brak jest prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
e) dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
f) dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, regulowanego w art. 8 ust. 1 RODO.

4) Prawo do przenoszenia danych.
Państwa prawem jest przeniesienie danych do wybranego administratora na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób automatyczny.

5) Prawo ograniczenia przetwarzania danych.
Państwa prawem jest ograniczenie przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
a) weryfikacji prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) braku potrzeby do dalszego przetwarzania danych osobowych, ale potrzeba do dalszego przetwarzania danych osobowych występuje po Państwa stronie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO w przedmiocie przetwarzania – do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

6) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, właściwie do art. 21 RODO.

7) Prawo do wycofania zgody.
Państwa prawem jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie jednakże wycofanie wyrażonej zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego realizowano przed jej wycofaniem.
Jeśli Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw należy w tym celu skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@trwajcie.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Tylne Chwaliszewo 25, 61-103 Poznań. Natomiast w sytuacji jeśli w Państwa ocenie, w skutek przetwarzania Państwa danych osobowych naruszamy przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Pliki cookies

Pliki cookies są plikami zapisywanymi na urządzeniu podczas przetwarzania danych na Portalu. Pliki są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania urządzenia, poznania preferencji, a także zbierania informacji na temat wcześniejszych działań na Portalu. Pliki cookies dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne. Brak zgody na przetwarzanie plików cookies obligatoryjnych czyni niemożliwym prawidłowe korzystanie z portalu.

§ 7. Zmiany w Polityce prywatności

Administratorzy mając na względzie pełne poszanowanie Polityki prywatności Portalu zgodnego z prawem unijnym i krajowym z uwzględnieniem RODO i praktyk Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) wypełnia wszelkie prawne wymogi w przedmiocie ochrony danych osobowych, informują, że w skutek nowelizacji prawa i praktyk, niniejsza Polityka Prywatności może się zmienić.